This Job Vacancy has Expired!

Permits Medewerker/Staff

LA International Computer Consultants Ltd

Posted on May 25, 2022 by LA International Computer Consultants Ltd

Not Specified, Belgium
IT
Immediate Start
Annual Salary
Contract/Project

Description
[ENG Below]

Jouw taken en verantwoordelijkheden:
* Je bent verantwoordelijk voor het relatiebeheer met gemeentes, gewest en de opdrachtgever in België;
* Je zorgt voor het opmaken en opvolgen van een planning inzake vergunningsdossiers;
* Je onderneemt de nodige stappen om deze vergunningen te bekomen bij de diverse domeinbeheerders eventueel gekoppeld aan een plaatsbezoek;
* Je zorgt voor de opvolging van deze dossiers van A tot Z;
* Je bent verantwoordelijk voor het behalen van de vooropgestelde project deadlines;
* Je bent verantwoordelijk voor het tijdig signaleren van knelpunten, je zorgt voor een gepaste aanpak en opvolging;
* Je denkt proactief mee aan de verdere optimalisatie van de afdeling;
* Ten slotte rapporteer je aan de verantwoordelijke van de engineeringafdeling.

Profiel
Vaardigheden:
* Plannen en organiseren
* Resultaatgericht en kostenbewust handelen
* Probleemoplossend denken
* Klantgericht werken
* Netwerkvaardigheden
* Samenwerken als een hecht team
* Kennis van GIPOD is een pluspunt
Ervaring:
* Affiniteit met Telecom is mooi meegenomen, maar niet noodzakelijk
* Motivatie, attitude, can-do-mentaliteit en aantoonbare administratieve skills primeren op ervaring.
Talenkennis:
* Een goede kennis van het Nederlands, zowel gesproken als geschreven.
* Kennis van het Frans is een pluspunt, maar niet noodzakelijk.
Jobgerelateerde competenties
* Deelnemen aan werfbezoeken en de vordering van de werken vaststellen
* Documenten coderen, klasseren en archiveren
* Technische documenten afdrukken (plannen, maquettes, technische fiches, ...)
* Een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning behandelen vóór de indiening op het stadhuis of bij de overheidsdiensten
* Klanten en opdrachtgevers informeren over de vordering van hun dossier en verslagen, vorderingsstaten, tijdspaden, ... doorsturen
* Diensten (studies, exploitatie, bouw, ...) adviseren en technisch bijstaan (vergunningen, materialen, berekenen van fundering, ...)
* Documenten invoeren en de lay-out verzorgen
* Documenten doorsturen en klasseren
* Documentatie zoeken, doorsturen of beheren
Persoonsgebonden competenties
* Plannen en organiseren
* Communiceren
* Verantwoordelijkheid
* Resultaatgerichtheid
* Zelfstandigheid
* Samenwerken
* Flexibiliteit

Aanbod
* Een belangrijke ondersteunende rol bij het meest ambitieuze fibernetwerkbedrijf van Vlaanderen. Je bouwt effectief mee aan onze fiberrevolutie, samen met onze partners;
* Werken in een dynamische en uitdagende werkomgeving waar je mee bouwt aan de toekomst;
* De kans om je professioneel te bewijzen en te vervolmaken met impact op het terrein;
* Een functie waarin je het verschil kan maken met een brede waaier van contacten en activiteiten;

Your tasks and responsibilities:
* You are responsible for relationship management with municipalities, regions and the client in Belgium;
* You are responsible for drawing up and following up a schedule of permit applications;
* You take the necessary steps to obtain these permits from the various domain managers, possibly linked to a site visit;
* You take care of the follow-up of these files from A to Z;
* You are responsible for meeting the proposed project deadlines;
* You are responsible for the timely identification of bottlenecks, you ensure an appropriate approach and follow-up;
* You think proactively about the further optimisation of the department;
* Finally, you report to the person responsible for the engineering department.

Profile
You have skills in planning and organising:
* Planning and organising
* Result-oriented and cost-aware
* Problem-solving thinking
* Customer-oriented work
* Networking skills
* Working together as a team
* Knowledge of GIPOD is a plus

Experience is a plus:
* Affinity with Telecom is a plus but not a necessity
* Motivation, attitude, can-do mentality and demonstrable administrative skills take precedence over experience.

Knowledge of languages:
* A good knowledge of Dutch, both spoken and written.
* Knowledge of French is an asset, but not essential.

Job related competencies
* Participating in site visits and checking the progress of works
* Coding, filing and archiving documents
* Print technical documents (plans, models, technical sheets, etc.)
* Processing planning permission applications before submitting them to the town hall or public authorities
* Informing customers and clients about the progress of their file and sending reports, progress reports, timetables, etc. forward
* Advising and providing technical support to services (studies, operation, construction, etc.) (permits, materials, calculation of foundations, etc.)
* Entering documents and taking care of the layout
* Transferring and filing documents
* Searching for, sending or managing documents

Personal competences
* Planning and organising
* Communicating
* Responsibility
* Result orientation
* Independence
* Working with others
* Flexibility

Offer
* An important supporting role at the most ambitious fibre network company of Flanders. You will effectively contribute to our fibre revolution, together with our partners;
* Working in a dynamic and challenging environment where you help to build the future;
* The opportunity to prove and perfect your professional skills with impact on the field;
* A position in which you can make the difference with a wide range of contacts and activities;

LA International is a HMG approved ICT Recruitment and Project Solutions Consultancy, operating globally from the largest single site in the UK as an IT Consultancy or as an Employment Business & Agency depending upon the precise nature of the work, for security cleared jobs or non-clearance vacancies, LA International welcome applications from all sections of the community and from people with diverse experience and backgrounds.

Award Winning LA International, winner of the Recruiter Awards for Excellence, Best IT Recruitment Company, Best Public Sector Recruitment Company and overall Gold Award winner, has now secured the most prestigious business award that any business can receive, The Queens Award for Enterprise: International Trade, for the second consecutive period.

Reference: 1606729654

Set up alerts to get notified of new vacancies.