This Job Vacancy has Expired!

Professional Learning and Development Officer / Swyddog Dysgu a Datbly

Posted on Dec 20, 2019 by Early Years Wales

Cardiff, United Kingdom
Education
Immediate Start
£28k - £29k Annual
Full-Time

Professional Learning and Development Officer

Hours of work: 35 hours per week 52 weeks of the year Monday - Friday

Salary: £28,410 per annum

Benefits: 23 days holiday per annum plus bank holidays, increasing on length of service. 4% employer contribution to company pension.

Location: Cardiff Head Office

We are looking for an enthusiastic and inspiring individual to develop Early Years Wales 'CPD programme to develop the early years' workforce and meet the needs of parents of 0-5 yr olds.

Early Years Wales is a specialist umbrella organisation dedicated to the development of children aged 0-5 years through the provision of quality assured, structured and creative play opportunities for children within Wales. If you have the skills and experience to support the early years workforce and support parents of 0 - 5 year olds this is an opportunity to work with us and shape the Early Years Wales Professional Development Programme. A fantastic opportunity for Early Years professionals to help us to create and deliver high quality training and development to help children to reach their potential. Come and join us at the start of this exciting venture.

Purpose of the role:

To develop and deliver the Early Years Wales Continuous Professional Development Programme to the Early Years workforce and support to parents throughout Wales. Act as Early Years Wales champion and promote its aims

Closing date: 9.00 a.m. 9th January 2020

Interview date: 15th January 2020 in Cardiff

Probationary period: 6 months

To apply for this Professional Learning and Development Officer role, please click here or the apply button below.

Swyddog Dysgu a Datblygu Proffesiynol

Oriau gwaith: 35 awr yr wythnos 52 wythnos y flwyddyn o ddydd Llun i ddydd Gwener

Cyflog: £28,410 y flwyddyn

Buddion: 23 diwrnod o wyliau'r flwyddyn a gwyliau banc, yn cynyddu gyda hyd gwasanaeth. 4% o gyfraniad cyflogwr at bensiwn cwmni.

Lleoliad: Pencadlys Caerdydd

Rydyn ni'n chwilio am unigolyn brwdfrydig sy'n gallu ysbrydoli i ddatblygu ein rhaglen Datblygu Proffesiynol Parhaus i ddatblygu gweithlu blynyddoedd cynnar ac i gyfarfod ag anghenion rhieni plant 0 - 5 mlwydd oed.

Sefydliad ymbarél yw Blynyddoedd Cynnar Cymru sy'n arbenigo'n benodol ar ddatblygu plant 0-5 oed drwy ddarparu cyfleoedd chwarae gyda sicrwydd ansawdd, wedi'u strwythuro a chreadigol i blant yng Nghymru. Os oes gennych y sgiliau a'r profiad i gefnogi gweithlu blynyddoedd cynnar a chefnogi rhieni plant 0 - 5 mlwydd oed, dyma gyfle i weithio gyda ni a ffurfio Rhaglen Datblygiad Proffesiynol Blynyddoedd Cynnar Cymru. Mae hwn yn gyfle ffantastig i bobl broffesiynol Blynyddoedd Cynnar ein helpu i greu a darparu hyfforddiant a datblygiad o ansawdd uchel i helpu plant i gyrraedd eu llawn botensial. Dewch ac ymuno â ni ar ddechrau'r fenter gyffrous hon.

Diben y swydd:

Datblygu a darparu Rhaglen Datblygu Proffesiynol Parhaus Blynyddoedd Cynnar Cymru i weithlu Blynyddoedd Cynnar a chefnogi rhieni ledled Cymru. Bod yn hyrwyddwr Blynyddoedd Cynnar Cymru ac hyrwyddo'i nodau.

Dyddiad cau: 9.00a.m. 9fed Ionawr 2020

Dyddiad cyfweld: 15fed Ionawr 2020 yng Nghaerdydd

Cyfnod prawf: 6 mis

Reference: 815182852

Set up alerts to get notified of new vacancies.