This Job Vacancy has Expired!

Freelance Lead Facilitator / Hyrwyddwr Arweiniol Llawrydd

Posted on Dec 20, 2019 by Early Years Wales

Montgomeryshire, United Kingdom
Education
Immediate Start
£1k - £50k Annual
Full-Time

Freelance Lead Facilitator

Location: Across Wales

Hours of work: Variable - weekdays and some Saturdays over an 18-month period

Salary: Pay structure per Active Together Wales programme:

  • One off payment of £120 to attend induction training (6 hours) and 1-1 support session with Operations Manager (2 hours)
  • £500 to deliver a programme consisting of one 2-hour session every week for 5 weeks, plus 3 x 2hr support sessions; these fees include time spent preparing, traveling, writing and submitting reports
  • per mile (subject to a maximum of 50 miles per round trip) Additional fees payable for attendance at standardisation and evaluation meetings as and when required

Purpose of the role: To deliver a face to face programme of physical literacy activities based on play to adults and young children aged 0-5 years followed by one-to-one group support to ensure that existing groups embed the ethos and activities into practice and new groups can be set up to be sustainable.

Closing date: 31st January 2020

Interview date: 13th February 2020

Probationary period: 6 months

To apply for this Freelance Lead Facilitator role, please click here or the apply button below.

Hyrwyddwr Arweiniol Llawrydd

Lleoliad: Ledled Cymru

Pwrpas y rôl: Darparu rhaglen wyneb i wyneb o weithgareddau llythrennedd corfforol yn seiliedig ar chwarae i oedolion a phlant ifanc 0 - 5 oed, yn cael eu dilyn gan gefnogaeth grŵp un i un i sicrhau fod grwpiau presennol yn gwreiddio'r ethos a gweithgareddau'n ymarferol ac er mwyn sefydlu grwpiau newydd i fod yn gynaliadwy.

Oriau: Amrywiol - dyddiau'r wythnos a rhai Sadyrnau dros gyfnod o 18 mis

Cyflog: Strwythur cyflog yn unol â rhaglen Cymru'n Fywiog Gyda'n Gilydd:

  • Un taliad o £120 i fod yn bresennol mewn hyfforddiant sefydlu (6 awr) a sesiwn cefnogi 1 i 1 gyda'r Rheolwr Gweithrediadau (2 awr)
  • £500 i ddarparu rhaglen yn cynnwys un sesiwn 2 awr bob wythnos am 5 wythnos, yn ogystal â 3 sesiwn cefnogi 2 awr; mae'r ffioedd hyn yn cynnwys amser a dreulir yn paratoi, teithio, ysgrifennu a chyflwyno adroddiadau
  • Treuliau y filltir (uchafswm o 50 milltir fesul taith yno ac yn ôl) Ffioedd ychwanegol yn daladwy am fynychu cyfarfodydd safoni a gwerthuso yn ôl y gofyn

Pwrpas y rôl: Darparu rhaglen wyneb i wyneb o weithgareddau llythrennedd corfforol yn seiliedig ar chwarae i oedolion a phlant ifanc 0 - 5 oed, yn cael eu dilyn gan gefnogaeth grŵp un i un i sicrhau fod grwpiau presennol yn gwreiddio'r ethos a gweithgareddau'n ymarferol ac er mwyn sefydlu grwpiau newydd i fod yn gynaliadwy.

Dyddiad cau: 31ain Ionawr 2020

Dyddiad cyfweld: 13eg Chwefror 2020

Cyfnod prawf: 6 mis


Project funded by the Healthy and Active Fund, a partnership between Welsh Government, Sport Wales and Public Health Wales

Prosiect yn cael ei ariannu gan y Gronfa Iach ac Egnïol, partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, Chwaraeon Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru

Reference: 815175739

Set up alerts to get notified of new vacancies.